Login Form

สถิติการเข้าชม

128599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
388
251
887
126110
8067
9836
128599

Your IP: 107.22.48.243
2018-04-24 23:08

เรียนแพทย์จีนที่เคารพทุกท่าน:

             เป็นเวลาร่วม 2 ปีเศษในความพยายามดำเนินการรวมและจัดตั้งสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย (ตามเจตนารมณ์ 7กรกฎาคม  2554 และมติของที่ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555)เพื่อความสามัคคีกลมเกลียว ความเข้มแข็ง มีแนวทางปฏิบัติภารกิจการแพทย์แผนจีนที่เป็นเอกภาพโดยผ่านความพยายามร่วมกันของแพทย์จีนทุกท่าน บัดนี้ “สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย”

ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทย และได้ขอขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดทางกฎหมายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ  “สมาคมแพทย์จีนประเทศไทย” ผ่านการดำเนินกิจกรรมครบ  1 ปี  จึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อเป็น   “สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย” ได้

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนจีนเห็นด้วยในหลักการจัดตั้ง “สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยเพื่อเป็นองค์กรเดียวของแพทย์จีนที่ติดต่อและประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง ตามหลักการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งของแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ที่จะต้องพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง ”สภาแพทย์แผนจีน”  ในอนาคต

“คณะกรรมการดำเนินการรวมและจัดตั้งสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย” กำลังดำเนินงานขอความร่วมมือและระดมความเห็นจากแพทย์จีนทุกท่าน และหวังอย่างยิ่งว่าแพทย์จีนที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือแพทย์จีนที่ตั้งใจหรือสมัครใจอยากจะช่วยงานของสมาคม ให้กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและหรือกรรมการ บริหารแพทย์จีน เพื่อช่วยกันสร้าง“สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย”ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นตัวแทนผลประ โยชน์ทางวิชาชีพของแพทย์จีนอย่างแท้จริง

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมาตรฐานสากลและเพื่อการตรวจสอบ อย่างมีระบบ จึงจำเป็นต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนของสมาชิกทุกคน  ระบบข้อมูลของสมาชิกใหม่ทั้งหมดซึ่งใช้เป็นที่อ้างอิงในอนาคต  จึงต้องรบกวนให้แพทย์จีนทุกท่านปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการรวมฯ จะดำเนินงานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 1  จึงขอเรียนเชิญแพทย์จีนทุกท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิก“สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย”   โดยในปีแรกที่สมัครจะยกเว้นค่าสมัครสมาชิกและค่าลงทะเบียน

แพทย์จีนที่ประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการบริหาร หรืออนุกรรมการหรือคณะทำงาน หรือเป็นตัวแทนแพทย์แผนจีนประจำภาคต่าง ๆ  (ต่างจังหวัด) ขอให้ช่วยยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์มไปที่สมาคมโดยด่วน  (ตามเอกสารที่แนบมา) 

ภาพกิจกรรม สมาคมแพทย์แผนจีน

พิธีมอบใบอนุญาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download
ประชุมสัมมนามาต...
Image Detail Image Download
พิธีมอบใบอนุญาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download
ประชุมสัมมนามาต...
Image Detail Image Download
พิธีมอบใบอนุญาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download
ประชุมสัมมนามาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download

บทความวิชาการ การแพทย์แผนจีน